Δωρεάν Εκπαιδευτικό Υλικό για Εκπαιδευτικούς: Μαθησιακές Δυσκολίες


Στους παρακάτω συνδέσμους θα βρείτε υλικό από το πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Μαθησιακές Δυσκολίες» του ΥΠΕΠΘ.


Το εκπαιδευτικό υλικό αναφέρεται σε έννοιες που συνδέονται με τις Μαθησιακές Δυσκολίες και δίνει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να κατανοήσουν την πολυδιάστατη φύση των Μαθησιακών Δυσκολιών, να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση μεταξύ των Μαθησιακών Δυσκολιών και της σχολικής τάξης, να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και να αναγνωρίσουν τις δικές τους δυνατότητες στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Περιλαμβάνει εισαγωγικές γνώσεις σχετικά με την ιστορία, τον ορισμό και τα χαρακτηριστικά των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες, εγκαθιστώντας μια κοινή γλώσσα αναφοράς και κατανόησης για τις Μαθησιακές Δυσκολίες. Επιπλέον, ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατανόηση του ρόλου της οικογένειας και στην ανάδειξη τρόπων υποστήριξης και αξιοποίησής της.

Το εκπαιδευτικό υλικό περιλαμβάνει πρωτόκολλα παρατήρησης και αξιολόγησης των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες και των δεξιοτήτων τους, συνοδευόμενο με οδηγίες, επεξηγήσεις και προσυμπληρωμένα πρωτόκολλα case studies, για την καλύτερη κατανόηση των προβλημάτων στη διάρκεια των τριών μηνών μεταξύ της πρώτης και της δεύτερης φάσης της επιμόρφωσης. Τα πρωτόκολλα αφορούν τόσο σε γνωστικά, όσο και σε κοινωνικοσυναισθηματικά προβλήματα και έχουν ως στόχο την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών στα ουσιώδη προβλήματα και στην υποστήριξή τους στην ερμηνεία των προβλημάτων αυτών. Στην πρώτη ενότητα περιλαμβάνονται στοιχεία που αφορούν στον ορισμό και στο περιεχόμενο της διδακτικής αξιολόγησης, καθώς και στον τρόπο συλλογής πληροφοριών και τη διδακτική τους αξιοποίηση. Στη δεύτερη ενότητα, παρατίθεται μία δέσμη με πρωτόκολλα αξιολόγησης που καλύπτουν διάφορες γνωστικές περιοχές και που αναφέρονται είτε στους μαθητές, είτε στους εκπαιδευτικούς και στα διδακτικά υλικά. Ορισμένα από αυτά έχουν συμπληρωθεί, ώστε η χρήση τους να γίνεται ευκολότερα κατανοητή.Στο εκπαιδευτικό υλικό παρουσιάζονται θεωρητικές και πρακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων, έτσι ώστε να απαντώνται ερωτήματα εκπαιδευτικών διαφόρων ειδικοτήτων που εμπλέκονται στην εκπαιδευτική διαδικασία μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες. Δίνεται έμφαση στην έννοια της διαφοροποιημένης διδασκαλίας, καθώς επίσης και στην υποστήριξη των μαθητών με Μαθησιακές Δυσκολίες σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Πιο συγκεκριμένα περιλαμβάνονται η διαφοροποιημένη διδασκαλία, καθώς και τρόποι ενίσχυσης των γνωστικών και συναισθηματικών χαρακτηριστικών των μαθητών με μαθησιακές δυσκολίες, της φωνολογικής ενημερότητας, της αναγνωστικής αποκωδικοποίησης, κατανόησης και ευχέρειας, του γραπτού λόγου, των μαθηματικών δεξιοτήτων και της κατανόησης των φυσικών επιστημών.Αναστασία Κούρτη,


Ειδική Παιδαγωγός