Δωρεάν Υλικό: Πρόγραμμα Ενταξης Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο Σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση

Το “Πρόγραμμα Ενταξης Παιδιών Παλιννοστούντων και Αλλοδαπών στο Σχολείο για την Α/θμια Εκπαίδευση” είναι ένα πρόγραμμα που έχει αναπτυχθεί και εφαρμοσθεί από το Εθνικό και


Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών έχοντας ως σκοπό τη δημιουργία των προϋποθέσεων εκείνων που διασφαλίζουν σ΄ όλους τους μαθητές ίσες ευκαιρίες πρόσβασης σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης.

 
Από τη σελίδα του προγράμματος, πληροφορούμαστε ότι έχει ως σκοπό:
  1. Την αξιολόγηση των ήδη υφιστάμενων θεσμών για τη σχολική ένταξη των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών και η διαμόρφωση ενός θεσμικού πλαισίου διαπολιτισμικής παρέμβασης στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα.
  2. Την διαμόρφωση προγραμμάτων σπουδών, η παραγωγή διδακτικού και εποπτικού υλικού και η ανάπτυξη νέων διδακτικών προσεγγίσεων για τη στήριξη της μάθησης των παλιννοστούντων και αλλοδαπών παιδιών.
  3. Την προετοιμασία και αξιοποίηση δίγλωσσων εκπαιδευτικών καθώς και άλλου εξειδικευμένου προσωπικού για τη σχολική υποστήριξη των παλιννοστούντων – αλλοδαπών μαθητών, ώστε να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του σχολικού προγράμματος.
  4. Την διαμόρφωση προγράμματος συμβουλευτικής και ψυχολογικής υποστήριξης μαθητών, εκπαιδευτικών και γονέων, καθώς και ενίσχυσης των σχέσεων μεταξύ σχολείου – οικογένειας και κοινότητας.
  5. Την ευαισθητοποίηση γηγενών γονέων, μαθητών, εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης για τις δυνατότητες αρμονικής συμφοίτησης σε πολυπολιτισμικά σχολεία.
  6. Την ανάπτυξη μηχανισμών στήριξης και πληροφόρησης, οι οποίοι αφενός θα υποστηρίζουν και θα συνδέουν τις επιμέρους δραστηριότητες του Προγράμματος και αφετέρου θα διασφαλίζουν τον πολλαπλασιασμό και τη βιωσιμότητα των αποτελεσμάτων τους.
  7. Την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εφαρμογής όλων των δραστηριοτήτων του Προγράμματος.
 
Εδώ θα βρείτε το σύνδεσμο για το υλικό του προγράμματος για το Δημοτικό. Προσωπικά το βρήκα πολύ χρήσιμο και για δίγλωσσους μαθητές αλλά και για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες

ΠΗΓΗ

Αναστασία Κούρτη,
Ειδική Παιδαγωγός