Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού

 Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού
 Boy and Girl Standing Near Wooden Wall
Η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού έχει επικυρωθεί[1]μέχρι τώρα από 193 χώρες (η Ελλάδα την επικύρωσε το Δεκέμβριο του 1992). Τα άρθρα της, συνοπτικά[2], περιλαμβάνουν τα εξής:
1ο Άρθρο: ορισμός της έννοιας παιδί
2ο Άρθρο: αρχή της μη διάκρισης (όλα τα παιδιά έχουν δικαιώματα ανεξάρτητα από το φύλο, τη φυλή, τη θρησκεία κ.τ.λ.)
3ο Άρθρο: συμφέρον του παιδιού-δικαιώματα και υποχρεώσεις τρίτων
4ο Άρθρο: λήψη μέτρων για την εφαρμογή των δικαιωμάτων του παιδιού
5ο Άρθρο: ρόλος γονέων, κηδεμόνων και κοινότητας
6ο Άρθρο: δικαίωμα στη ζωή και στην ανάπτυξη
7ο Άρθρο: δικαίωμα στο όνομα και την ιθαγένεια[3], δικαίωμα να γνωρίζει τους γονείς του
8ο Άρθρο: διατήρηση της ταυτότητας
9ο Άρθρο: χωρισμός από τους γονείς (το παιδί να μην αποχωρίζεται από τους γονείς παρά τη θέλησή τους, εκτός αν οι αρμόδιες αρχές αποφασίσουν ότι ο χωρισμός είναι αναγκαίος για το συμφέρον του παιδιού (π.χ. σε περιπτώσεις κακοποίησης)
10ο Άρθρο: οικογενειακή επανένωση (για γονείς και παιδιά που μένουν σε διαφορετικά κράτη
11ο Άρθρο: αθέμιτες[4]μετακινήσεις και μη επάνοδος[5](όταν π.χ. οι γονείς είναι πολίτες διαφορετικών χωρών και όταν χωρίζουν ο ένας από τους δύο παίρνει το παιδί μαζί του χωρίς την άδεια του άλλου ή χωρίς την έγκριση του δικαστηρίου)
12ο Άρθρο: σεβασμός για τις απόψεις του παιδιού
13ο Άρθρο: ελευθερία έκφρασης και διαχείρισης πληροφοριών και ιδεών
14ο Άρθρο: ελευθερία σκέψης, συνείδησης και θρησκείας
15ο Άρθρο: ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι[6]και του συνέρχεσθαι [7]ειρηνικά (στην Ελλάδα επιτρέπεται μόνο με την άδεια των γονέων)
16ο Άρθρο: σεβασμός της ιδιωτικής ζωής
17ο Άρθρο: πρόσβαση του παιδιού στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης- στην Πληροφόρηση
18ο Άρθρο: καθορισμός των ευθυνών των γονέων για την ανατροφή του παιδιού
19ο Άρθρο: προστασία του παιδιού από την βία, την εγκατάλειψη ή την εκμετάλλευση
20ο Άρθρο: εναλλακτική επιμέλεια[8]
21ο Άρθρο: υιοθεσία
22ο Άρθρο: προστασία παιδιών-προσφύγων
23ο Άρθρο: προστασία παιδιού με ειδικές ανάγκες
24ο Άρθρο: δικαίωμα στην υγεία και τις ιατρικές υπηρεσίες
25ο Άρθρο: ιατρική παρακολούθηση σε ανάδοχη οικογένεια[9]. Καθιερώνει το δικαίωμα του παιδιού το οποίο τοποθετήθηκε σε μία οικογένεια ή κάποιο ίδρυμα με σκοπό την παροχή φροντίδας, προστασίας ή θεραπείας φυσικής ή πνευματικής υγείας, για περιοδική[10]επιθεώρηση της παρεχόμενης θεραπείας. Το παιδί έχει το δικαίωμα να εκφράζει τη γνώμη του.
26ο Άρθρο: δικαίωμα στην κοινωνική ασφάλιση
27ο Άρθρο: ανάπτυξη παιδιού – δικαίωμα  για ένα κατάλληλο επίπεδο ζωής
28ο Άρθρο: δικαίωμα στην εκπαίδευση
29ο Άρθρο: ορισμός των σκοπών της εκπαίδευσης του παιδιού
30ο Άρθρο: μειονότητες: δικαίωμα στην πολιτιστική ζωή, τη θρησκεία και τη γλώσσα
31ο Άρθρο: δικαίωμα του παιδιού στην ανάπαυση και το παιχνίδι
32ο Άρθρο: προστασία από οικονομική εκμετάλλευση και την επικίνδυνη για το παιδί εργασία
33ο Άρθρο: προστασία του παιδιού από ναρκωτικές ουσίες
34ο Άρθρο: προστασία από τη σεξουαλική εκμετάλλευση και τη βία
35ο Άρθρο: απαγόρευση απαγωγής, πώλησης και εμπορίας παιδιών
36ο Άρθρο: προστασία από κάθε μορφής εκμετάλλευσης
37ο Άρθρο:  δικαίωμα στην προσωπική ελευθερία-απαγόρευση βασανιστηρίων
38ο Άρθρο: προστασία κατά τη διάρκεια ένοπλων συρράξεων[11]
39ο Άρθρο: επανένταξη παιδιού-θύματος (σωματική και ψυχολογική ανάρρωση και κοινωνική επανένταξη κάθε παιδιού-θύματος οποιασδήποτε μορφής παραμέλησης, εκμετάλλευσης, κακοποίησης και βασανισμού)
40ο Άρθρο: ποινική μεταχείριση του παιδιού
41ο Άρθρο: επιφύλαξη υπέρ ευνοϊκότερης για το παιδί εθνικής ή διεθνούς ρύθμισης (καμιά από τις διατάξεις της παρούσας Σύμβασης δε θίγει διατάξεις ευνοϊκότερες για την πραγματοποίηση των δικαιωμάτων του παιδιού και οι οποίες είναι δυνατόν να περιέχονται:
α) στη νομοθεσία ενός συμβαλλόμενου[12]κράτος και
β) στο ισχύον για το κράτος από το διεθνές δίκαιο
42ο Άρθρο: γνωστοποίηση περιεχομένου Σύμβασης
43ο Άρθρο: Επιτροπή για τα δικαιώματα του παιδιού η οποία αποτελείται από 10 εμπειρογνώμονες[13]υψηλού ήθους και αναγνωρισμένης ικανότητας στον τομέα που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση. Η εκλογή των μελών της Επιτροπής γίνεται με μυστική ψηφοφορία. Κάθε συμβαλλόμενο κράτος έχει δικαίωμα να υποδεικνύει ένα υποψήφιο από τους υπηκόους του. Τα μέλη της Επιτροπής εκλέγονται για 4 χρόνια
44ο Άρθρο:  υποβολή εκθέσεων των κρατών-μελών σχετικά με την εφαρμογή της Σύμβασης (εκπρόσωποι των κρατών-μελών περιγράφουν σε εκθέσεις την πρόοδο και τα αποτελέσματα της εφαρμογής της Σύμβασης στη χώρα τους)
45ο Άρθρο: συνεργασία των συμβαλλόμενων κρατών με ειδικευμένες οργανώσεις (π.χ. το Ταμείο των Ηνωμένων Εθνών για την παιδική ηλικία, Μ.Κ.Ο όπως τη Unicef, κ.τ.λ.)
46ο Άρθρο: γνωστοποίηση ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού είναι ανοιχτή για υπογραφή σε όλα τα κράτη
47ο Άρθρο: επικύρωση[14]της Σύμβασης – τα έγγραφα επικύρωσης κατατίθενται στο Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε.
48ο Άρθρο: γνωστοποίηση ότι η Σύμβαση για τα Δικαιώματα του παιδιού είναι ανοιχτή για προσχώρηση [15]οποιουδήποτε κράτους
49ο Άρθρο: αναφορά στο πότε τίθεται σε ισχύ η Σύμβαση
50ο Άρθρο: περιγραφή στο πώς γίνεται η αναθεώρηση[16]της Σύμβασης των Δικαιωμάτων του Παιδιού
51ο Άρθρο: ορισμός της διαδικασίας που θα ακολουθηθεί  όταν τα συμβαλλόμενα κράτη θελήσουν να διατυπώσουν επιφυλάξεις σχετικά με τη Σύμβαση ( ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. θα διαβάσει σε όλα τα κράτη το κείμενο των επιφυλάξεων που συνέταξε κάποιο κράτος)
52ο Άρθρο: κάθε συμβαλλόμενο κράτος μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση στον Γενικό Γραμματέα του Ο.Η.Ε.
Μέχρι σήμερα δεν έχει κατατεθεί καμιά καταγγελία
53ο Άρθρο: ο Γενικός Γραμματέας του Ο.Η.Ε. ορίζεται θεματοφύλακας [17]της Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού


[1]επικυρώνω: προσδίδω σε κάτι εγκυρότητα, επισημοποιώ
[2] συνοπτικά: περιληπτικά, με λίγα λόγια
[3] ιθαγένεια: ο νομικός δεσμός του πολίτη με το κράτος
[4] αθέμιτος: παράνομος
[5] επάνοδος: επιστροφή
[6] συνεταιρίζεσθαι: η συνένωση
[7] συνέρχεσθαι: η συνάθροιση
[8] επιμέλεια: κηδεμονία
[9] ανάδοχη οικογένεια: η οικογένεια η οποία υιοθετεί ή φιλοξενεί για κάποιο διάστημα ένα ορφανό παιδί (ανάδοχος= νονός)
 [10] περιοδικός: αυτός που επαναλαμβάνεται κατά περιόδους
[11] σύρραξη: σύγκρουση, συμπλοκή
[12] συμβαλλόμενος: μτχ του ρ. συμβάλλομαι=συνάπτω συμφωνία, σύμβαση
[13] εμπειρογνώμων: ο/η ειδικός να εκφράσει γνώμη για ορισμένο ζήτημα λόγω της πείρας του και των γνώσεών του
[14]επικύρωση<επικυρώνω: δίνω σε κάτι εγκυρότητα, επισημοποιώ
[15]προσχώρηση:προσέγγιση//συμμετοχή σε συμφωνία
[16]αναθεώρηση: τροποποίηση με σκοπό τη βελτίωση κάποιου επίσημου εγγράφου, της γνώμης μας κτλ.
[17]θεματοφύλακας: μτφ φύλακας ιερών και οσίων