ΙΕΠ: Οδηγοί Εκπαιδευτικού για την Περιγραφική Αξιολόγηση στο ΔημοτικόΣτους συνδέσμους στο τέλος της σελίδας θα βρείτε  τους οδηγούς που αναρτήθηκαν από το ΙΕΠ για την περιγραφική αξιολόγηση στο Δημοτικό.

Όπως αναφέρεται στην εισαγωγή του Α Οδηγού, σκοπός είναι οι εκπαιδευτικοί:

α) να κατανοήσουν τη λογική της περιγραφικής αξιολόγησης, η οποία η οποία ως εναλλακτική μορφή εκπαιδευτικής αξιολόγησης έχει κυρίως ανατροφοδοτικό χαρακτήρα, 
β) να εξοικειωθούν με μεθόδους διερεύνησης και συλλογής αξιολογικών στοιχείων, καθώς επίσης και με τη διαδικασία της ερμηνείας και της αξιοποίησής τους, 
γ) να κατανοήσουν την ανάγκη καθορισμού κριτηρίων σε μια διαδικασία περιγραφικής αξιολόγησης, αλλά και τις δυνατότητες που αυτά τους παρέχουν για μια πληρέστερη αξιολόγηση των μαθητών και των μαθητριών σε ποικίλους τομείς, 
δ) να αξιοποιούν διαδικασίες σύνθεσης και αποτύπωσης του μαθησιακού προφίλ του μαθητή και της μαθήτριας με μια δυναμική προοπτική, που θα παρέχει τη δυνατότητα τόσο στους/στις ίδιους/-ες όσο και στους μαθητές και τις μαθήτριες να προσδιορίζουν τις κατακτήσεις τους αλλά και να εντοπίζουν τομείς που χρειάζονται βελτίωση.

Ενώ στο β Οδηγό:
α) Αρχικά, παρουσιάζεται το πλαίσιο στη βάση του οποίου θεμελιώνεται η διατύπωση των κριτηρίων αξιολόγησης, το οποίο αντλείται από τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών και τις σύγχρονες παιδαγωγικές και διδακτικές προσεγγίσεις. 
β) Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα κριτήρια περιγραφικής αξιολόγησης των μαθητών και μαθητριών (γενικά και ανά μάθημα). 
γ) Καθένα από τα παραπάνω κριτήρια αναλύεται σε επιμέρους κριτήρια τα οποία παρατίθενται προκειμένου να διευκολυνθούν οι εκπαιδευτικοί στο έργο της περιγραφικής αξιολόγησης. 
δ) Τέλος, ακολουθεί η συνοπτική παρουσίαση των κριτηρίων τα οποία θα πρέπει να λάβει υπόψη του ο/η εκπαιδευτικός κατά τη σύνταξη της έκθεσης προόδου.

Β Οδηγός

Αναστασία Κούρτη,

Ειδική Παιδαγωγός